GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Kalkree Dogore
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 7 April 2017
Pages: 343
PDF File Size: 4.28 Mb
ePub File Size: 12.2 Mb
ISBN: 787-8-11468-736-1
Downloads: 59182
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tulrajas

Het gemeentelijk mobiliteitsplan geeft het kader aan voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid.

Als daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing op het intergemeentelijk mobiliteitsplan. Titel II Gemeentedecrwet, doelstellingen en beginselen Artikel 3. Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.

Bij ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur brengt de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan de vereiste aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het negatief advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen of na ontvangst van de beslissing van de Vlaamse Regering waarbij het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd heroverwogen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. De planningscommissie is ten minste samengesteld uit personeel van: De beslissing die de overheid neemt over de afwijking, wordt gemotiveerd.

De Vlaamse Regering regelt de minimuminhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Het actieplan wordt zonodig geactualiseerd op basis van het voortgangsrapport vermeld in artikel De Vlaamse Regering wijst een ambtelijke werkgroep aan, hierna de gewestelijke planningscommissie te noemen, die is belast met de voorbereiding, de voortgangscontrole van de uitvoering en de evaluatie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Ze draagt er zorg voor dat aan het voortgangsrapport een ruime bekendheid wordt gegeven.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de samenstelling, werking en opdracht van de commissie. Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling.

  JURNAL CHIKUNGUNYA PDF

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. De kwaliteitsadviseur brengt advies uit over de projectfase in kwestie. De realisatie ervan steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten een richtinggevend en een informatief deel. Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van een gemeentelijk mobiliteitsplan en treft daartoe de nodige maatregelen.

In dit decreet gemeentedrcreet verstaan onder: De Vlaamse Regering kan maatregelen nemen om een mobiliteitsplan voor een vervoersgebied op te maken.

Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat gemeentdecreet opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder dan zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving.

Dit advies is beperkt tot de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies over het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan en beoordeelt of de aanpassingen aan gementedecreet gemeentelijk mobili- teitsplan hieraan tegemoet komen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is onttrokken aan het toepassingsgebied van het decreet van 15 juli houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

De GBC is verantwoordelijk voor: Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarbij houdt ze onder meer rekening met de volgende criteria: Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De overheden, diensten, agentschappen en rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, houden bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid ook rekening met de volgende beginselen: Het advies van de kwaliteitsadviseur luidt: Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening gwmeentedecreet het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan. Het college van burgemeester en schepenen besluit tevens tot het opmaken van een voorstel van gemeentedecrert. Tegen het ongunstig advies kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij de Vlaamse Regering. De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van gemeentfdecreet op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

  ANDIS KAULINS PDF

Dit advies is beperkt tot de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies over de sneltoets en beoordeelt of de aanpassingen aan de sneltoets hieraan tegemoet komen.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten bepalingen die de afstemming regelen met: De Vlaamse Regering en de deputatie kunnen gezamenlijk een provinciaal mobiliteitscharter opmaken.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan het de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau. Het informatieve deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen bevat ten minste: In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg.

Bij aanpassing van de sneltoets, als vermeld in het vierde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur.

Bij aanpassing van het gemeentelijk mobiliteitsplan, als vermeld in het 210 lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. De Vlaamse Regering maakt het participatietraject ruim bekend.

Belgium | Eltis

Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn. Titel V Slotbepalingen Artikel Het informatieve deel van het gemeentedecreer mobiliteitsplan bevat ten minste: Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt.

Voor de door de Vlaamse Regering aangewezen projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de betrokken actoren.

Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen omvat ten minste: Afdeling II Mobiliteitsplan voor vervoersgebieden Artikel Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd die aangeeft hoe het project of de cluster van samenhangende projecten bijdraagt tot een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. In dat geval bezorgt de MORA onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren en resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

Gemeentedecreer plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een doorkijkperiode.